Søk Småtiltak

Den årlige potten til mindre tiltak er tiltenkt lag, foreninger o.l. Det vil bli vektlagt egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere (sponsormidler, gavemidler o.l.).

I 2024 har representantskapet satt av 1.050.000 kroner til Småtiltakspotten. 

I søknadsrunde 1 ble det gitt 23 tilsagn med en en samlet tilsagnsum på 1 012 500 kroner. Representanskapet besluttet i møte 21.06.24 å utvide rammen for 2024 med 1 000 000 kroner. For søknadsrunde 2, med søknadsfrist 01.10.24 er det dermed en ramme på 1 037 500 kroner.

Retningslinjer Småtiltakspotten

Mindre tiltak:

 • Med «mindre tiltak» menes tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.
 • For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

Søknadsfrister

Søknadsfrist er to ganger i året (dersom det er restmidler):

 • 1. mars (innen kl. 23.59) - behandles innen utgangen av april.
 • 1. oktober  (innen kl. 23.59)-  behandles innen utgangen av oktober.

Småtiltakspotten gjennomgår en forenklet søknadsbehandling i forhold til ordinære større prosjekter, og søknader med innstilling fra administrasjonen legges fram for styret i en samlesak.

Søknad sendes elektronisk til:

Søknader leveres elektronisk ved å fylle ut skjema på nettsidene www.gassror.no - klikk på knapp nedenfor:

Søknadsfrist runde 2 - 1. oktober 2024

Søknadens innhold:

Alle søknader skal inneholde:

 • Navn (på ansvarlig kontaktperson).
 • Lag/forening o.l. (navn, ev. org. nummer, adresse, e-post og telefonnummer for kontakt).
 • Kort beskrivelse av tiltaket.
 • Tid for planlagt oppstart og avsluttet tiltak.
 • Budsjett med kostnader og inntekter.
 • Evt. tilleggsopplysninger (f.eks. anbefalingsbrev, samarbeidspartnere o.l.).

Prinsipper for vurdering av søknader

Styret i GassROR IKS la følgende prinsipper til grunn for behandlingen av søknader til styremøtet 20. april 2022:

 • Søknader må være fullstendige.
 • Støtte skal (mest mulig) gå direkte til aktivitet og/eller utvikling.
  • Tiltak til barn og unge vektlegges.
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Det legges vekt på prosjekteiers egenandel og/eller egeninnsats.
 • Det legges vekt på brukerbetaling, dersom det ikke er viktig med lav brukerbetaling/gratistilbud av sosiale og/eller økonomiske e.l. hensyn.
 • Støtte bør søke å ha utløsende effekt på aktivitet/tiltak
  • Herunder: Støtte gis ikke til videreføring av tiltak som allerede er oppstartet/har vært gjennomført tidligere.
 • Støtte gis ikke til vedlikehold og reparasjon av eksisterende anlegg/bygg/utstyr, med mindre det har museal verdi som er forankret i fagmiljø vurderinger (som f.eks. Romsdalsmuseet).
 • Støtte skal ikke erstatte kommunale drifts- og/eller investeringsmidler
 • Støtte skal ikke erstatte frafall av kommunale eller andre offentlige midler.
 • Støtte gis ikke til anlegg/bygg/utstyr ifbm. fritidsboliger.
 • Støtte bør komme medlemmer/kunder/brukere mest mulig direkte til gode.
  • Det gis eksempelvis ikke støtte for å redusere driftsulempe som lag/foreninger/organisasjoner har i dag.

 

Søknadsskjema

Kontakt

Rolf Jonas Hurlen
Ansvarlig Småtiltakspotten
E-post
Mobil 90 14 60 76
Ole Helge Haugen
Daglig leder
E-post
Mobil 99 62 80 55