Søk Småtiltak

Den årlige potten til mindre tiltak er tiltenkt lag, foreninger o.l. Det vil bli vektlagt egeninnsats som dugnad og andre bidragsytere (sponsormidler, gavemidler o.l.).

Retningslinjer Småtiltakspotten

Mindre tiltak:

 • Med «mindre tiltak» menes tiltak der det kan søkes om støtte på inntil 50.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.
 • For prosjekter på inntil 3 år kan søkes om støtte på inntil 150.000 kroner - der støttebeløpet kan utgjøre maksimalt 50 prosent av totalt budsjett.

Søknadsfrister

Søknadsfrist er tre ganger i året:

 • 1. februar (innen kl. 12.00) - behandles innen utgangen av februar.
 • 1. april (innen kl. 12.00)-  behandles innen utgangen av april.
 • 1. september (innen kl. 12.00) - behandles innen utgangen av september
  (Midlene for 2023 er brukt opp gjennom 1. og 2. tildeling. Søknadsskjema er derfor ikke lenger aktivt.)

Småtiltakspotten gjennomgår en forenklet søknadsbehandling i forhold til ordinære større prosjekter, og søknader med innstilling fra administrasjonen legges fram styret i en samlesak.

Søknad sendes elektronisk til:

Søknader leveres elektronisk ved å fylle ut skjema på nettsidene www.gassror.no.

Ny lenke til skjema kommer for 2024.

Søknadens innhold:

Alle søknader skal inneholde:

 • Navn (på ansvarlig kontaktperson)
 • Lag/forening o.l. (navn, ev. org. nummer, adresse, e-post og telefonnummer for kontakt).
 • Kort beskrivelse av tiltaket.
 • Tid for planlagt oppstart og avsluttet tiltak.
 • Budsjett med kostnader og inntekter.
 • Evt. tilleggsopplysninger (f.eks. anbefalingsbrev, samarbeidspartnere o.l.).

Prinsipper for vurdering av søknader

Styret i GassROR IKS la følgende prinsipper til grunn for behandlingen av søknader til styremøtet 20. april 2022:

 • Søknader må være fullstendige.
 • Støtte skal (mest mulig) gå direkte til aktivitet og/eller utvikling
  • Tiltak til barn og unge vektlegges
 • Det gis ikke støtte til drift.
 • Det legges vekt på prosjekteiers egenandel og/eller egeninnsats.
 • Det legges vekt på brukerbetaling, dersom det ikke er viktig med lav brukerbetaling/gratistilbud av sosiale og/eller økonomiske e.l. hensyn.
 • Støtte bør søke å ha utløsende effekt på aktivitet/tiltak
  • Herunder: Støtte gis ikke til videreføring av tiltak som allerede er oppstartet/har vært gjennomført tidligere.
 • Støtte gis ikke til vedlikehold og reparasjon av eksisterende anlegg/bygg/utstyr, med mindre det har museal verdi som er forankret i fagmiljø vurderinger (som f.eks. Romsdalsmuseet).
 • Støtte skal ikke erstatte kommunale drifts- og/eller investeringsmidler
 • Støtte skal ikke erstatte frafall av kommunale eller andre offentlige midler.
 • Støtte gis ikke til anlegg/bygg/utstyr ifbm. fritidsboliger.
 • Støtte bør komme medlemmer/kunder/brukere mest mulig direkte til gode.
  • Det gis eksempelvis ikke støtte for å redusere driftsulempe som lag/foreninger/organisasjoner har i dag.

Kontakt

Rolf Jonas Hurlen
Vikar
E-post
Mobil 90 14 60 76
Arnt Sommerlund
Daglig leder
E-post
Mobil 90 08 83 00