Utbetaling av støtte

Utbetalingsanmodning: Alle som har mottatt et tilsagn om støtte må selv sende inn en anmodning om utbetaling.

Tilsagn om støtte forutsetter at prosjektet/tiltaket er gjennomført slik det var beskrevet i søknad. Eventuelle endringer i det omsøkte prosjektet må varsles til GassROR IKS snarest og i god tid før utbetaling:

Sluttutbetaling:

Vanligvis skjer utbetaling av all støtte når prosjektet/tiltaket er gjennomført. 

Delutbetaling/er:

Det er også mulig å søke å delutbetaling undervegs, dersom det er behov for å sikre framdrift og likviditet i tiltaket/prosjektet. Slik delutbetaling kan maksimalt gis innenfor 75 % av det totale støttebeløpet. 25 % av støttebeløpet holdes tilbake inntil sluttrapport og sluttregnskap er sendt inn og godkjent.

1. Avkortning

Ved utbetaling av tilskudd må kostnadene i et prosjektregnskap være i henhold til budsjett. Reduserte kostnader i prosjektet/tiltaket i forhold til opprinnelig budsjett fører til tilsvarende prosentvise avkortning ved utbetaling av tilskuddet.

2. Støtteformer

GassROR IKS har for tiden 3 former for støtte; ordinære regionale midler (aktiv), Småtiltakspotten (aktiv) og Aktivitetspotten (fra 2020 og 2021).

2.1 Regional støtte:

Vedlegg:
Anmodninger om utbetaling må inneholde:

  1. Rapport: Statusrapport (ved delutbetaling) eller sluttrapport (ved sluttutbetaling).
  2. Regnskap: I tillegg må det legges ved et prosjektregnskap (som rapporterer ihh. til godkjent budsjett da dere søkte).
  3. Revisorattest/attest fra regnskapsfører/annen attest: Dersom støtten er på over 200.000 kroner må det ved regnskapet legges ved en revisorattest (dersom støttemottaker er revisjonspliktig) eller en attest fra autorisert regnskapsfører. 

2.2 Småtiltakspotten/Aktivitetspotten:

Utbetalingsanmodninger sendes på e-post til post@gassror.no.

Vedlegg er:

  1. Statusrapport/sluttrapport – en kort beskrivelse om hva som er gjennomført og oppnådd.
  2. Prosjektregnskap - som er lik det budsjettet som var brukt i søknad.

3. Varighet for tilsagn om støtte

Tilsagn om støtte står normalt i inntil to år fra vedtak. Dersom prosjektet/tiltaket blir forsinket, må det søkes om forlenget støtteperiode via e-post post@gassror.no.
Dersom prosjektet er forsinket, og det ikke er søkt om forlenget støtteperiode, vil tilsagn om støtte inndras helt eller delvis.
 

Kontakt

Ole Helge Haugen
Daglig leder
E-post
Mobil 99 62 80 55