Søk regional støtte

Søk

Støtte over de regionale midlene er regulert av formålsparagrafen i selskapsavtalen til GassROR IKS:

§2 Formål:

"Selskapet sitt verkeområde er avgrensa til prosjekt/tiltak som eigarkommunane har nytte av.  Selskapet har som formål å medverke til utvikling av Molderegionen, slik at det blir en attraktiv region som tiltrekker seg kompetent arbeidskraft gjennom satsing på:

  • Fysisk infrastruktur (t.d. veg, flyplass, sjøverts trafikk, breiband, vass- og gassforsyning).

  • Forsking og utvikling

  • Tilrettelegging for næringsutvikling/samfunnsutvikling (t.d. generelle utviklingstiltak, utgreiingar, industriområde, kunnskapsinfrastruktur).

  • Vidareutvikle Nyhamna i Aukra som nasjonalt gassknutepunkt.

Støtte fra selskapet kan gjevast i form av tilskot, ansvarleg lån eller aksjekapital ved bruk av grunnkapitalen og tilskotet fra eigarkommunane. Bedriftsretta tiltak kan ikkje støttast. GassROR IKS skal bidra til ei effektiv og samordna leiing av interkommunale / regionale tiltak innafor selskapets sitt verkeområde."

Søknad: Søknader bør inneholde en prosjektbeskrivelse med budsjett (kostnader og finansiering) og tidsplan, samt opplysninger om prosjekteier/søker.
Rapportering ifbm. utbetaling av støtte skal skje ihh. til søknad og budsjett.

Søknadsfrist: Løpende. Men søknader må som hovedregel være administrasjonen i hende senest 14 dager før styremøtet for å kunne saksbehandles.

Sjekk kalenderen for datoer for styremøter.

Kontakt

Ole Helge Haugen
Daglig leder
E-post
Mobil 99 62 80 55